Köszöntő

Berta Ildikó főigazgató

Tisztelt Látogató!

Örömmel köszöntöm a Pápai Szakképzési Centrum Pályaválasztási kisokos 2023/2024. kiadványának lapjain. Ezt az összeállítást tanulmányozva olyan tudnivalókat talál, amelyek megkönnyítik a tájékozódást a centrum részeként működő öt szakképző intézményünk szakmai munkájával kapcsolatban.

Megismerheti a 2020. szeptember 1-től induló új képzési és felzárkóztató programokat, az ösztöndíj rendszerét, a középfokú beiskolázással kapcsolatos tudnivalókat, bepillantást nyerhet a Digitális Közösségi Alkotóműhely munkájába, és nem utolsósorban intézményeink képzési palettáját tanulmányozhatja.

Iskoláink a munkaerőpiaci igényekhez igazodva képeznek szakembereket technikumi, illetve szakképző iskolai szinten és érettségi utáni szakképzésben is. Képzéseink egy része a felnőttek számára is elérhető. Intézményeink elkötelezettek az iránt, hogy korszerű, versenyképes tudást biztosítsanak mind a továbbtanulni szándékozóknak, mind a szakmát elsajátítani, abban elhelyezkedni kívánó diákoknak. Ugyanakkor nagyon fontos számunkra a szakma szeretetére nevelés mellett az általános műveltség megalapozása is. Hisszük, hogy az asztalostól az eladóig, a hegesztőtől a villanyszerelőig, a logisztikai technikustól a kisgyermekgondozóig - és még lehetne sorolni – terjedő képzési kínálatunk valódi jövőképet és karrierlehetőséget kínál. Mindezt egy olyan világban, ahol a jól képzett szakemberek erkölcsi, anyagi megbecsülése egyre nagyobb.

Kérem, ismerje meg közelebbről intézményeinket, tájékozódjon bemutatkozó oldalainkon! Ha további információra van szüksége, vagy kérdése lenne, keresse iskoláinkat a Pályaválasztási kisokosban megadott elérhetőségeken!

Jó nézelődést, olvasgatást és szerencsés szakmaválasztást kívánok!

Berta Ildikó főigazgató

A szakképzés intézményei

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) értelmében átalakul az intézményrendszer, amelyet felmenő rendszerben vezetnek be.

szakképzési intézményrendszer

A szakképzésben érintettek, az érdeklődők (gazdaság szereplői, szakképzési intézményfenntartók, oktatók, szülők, diákok stb.) számára hiteles, naprakész, aktuális információk olvashatók az ikk.hu honlapon.

Technikum

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban szakirányú oktatás folyik duális képzés keretében. Felmenő rendszerben a szakirányú oktatásban a tanulószerződés helyett szakképzési munkaszerződés köthető, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A technikus képzés esetében az emelt szintű érettségi vizsgát teljesítő végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének beszámításával, nagyobb eséllyel tovább tanulhatnak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

technikumi szakképzés

 

Az 5 éves technikusi szakmai oktatás

 • Először ágazatot választ a tanuló, amely keretében 2 évig ismerkedik az ágazati alapokkal, illetve közismereti tárgyakat tanul, az első két évfolyamon ágazati alapoktatás folyik,
 • a tényleges szakma-, vagy szakmairány választás a 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik,
 • matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban; a szakmai oktatás figyelembevételével az óraszámok évfolyamok között átcsoportosíthatók. Ezekből a tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tantárgyból előrehozott érettségi lehetőséggel,
 • a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy,
 • az idegen nyelvből javasolt a 13. évfolyamon érettségi vizsgát tenni a tanulónak,
 • a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít,
 • az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet,
 • a tanuló ösztöndíjat, vagy a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszerződés alapján munkabért kap.

A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére is. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése.

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

Szakképző iskola

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, mely tartalmában megegyezik a technikum alapoktatásának tartalmával. Az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik, amely duális képzőhelyen kerül megvalósításra, ennek hiányában megvalósulhat szakképző iskolában is. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Sikeres ágazati alapvizsga feltétele a továbbiakban a szakma tanulásának. Az ágazati alapvizsga alkalmassá teheti a tanulót egyszerű munkakörök betöltésére, amennyiben azt a Képzési Kimeneti Követelmény meghatározta. A szakmai bizonyítvány megszerzését követően nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

 • Először ágazatot választ a tanuló, a 9. évfolyamon a tanuló ágazati alapoktatásban vesz részt, amelyben a választott ágazat közös szakmai tartalmait sajátítja el, illetve közismereti tárgyakat tanul,
 • a tanuló ösztöndíjat, vagy a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszerződés alapján munkabért kap.

szakképző iskola

Rugalmas tanulási utak (felzárkóztató programok)

Dobbantó program

Dobbantó program

A Dobbantó program az általános iskolát el nem végző, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, tizenhatodik életévét betöltött tanulók számára kialakított felzárkóztató program, melynek célja és jellemzői a következők:

 • Dobbantó program indítása a tanév során bármikor lehetséges, és bármikor be tud kapcsolódni a 15. életévét betöltött tanuló,
 • alapkompetencia fejlesztés, annak érdekében, hogy a tanuló további tanulmányait elősegítse,
 • továbblépés közvetlenül csak a műhelyiskolába lehetséges,
 • javasolt csoportlétszám: 5-8 fő,
 • heti óraszám: 30 óra/hét,
 • szakmai tartalom:
  • bemeneti mérésen alapuló kompetenciafejlesztés,
  • alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése,
  • pályaorientáció,
  • NEM az általános iskolai tananyag pótlása.
 • A dobbantó program kimenete az adott műhelyiskolai képzésre történő felkészülés:
  • tanuló képességeinek és érdeklődésének megfelelő részszakma megtalálása,
  • a részszakma elsajátításához szükséges kompetenciák fejlesztése.
 • A dobbantó program kimenete a műhelyiskolába történő továbblépés,
 • a dobbantó programból a műhelyiskolai képzésbe történő továbblépésre a tanév közben is van lehetőség,
 • A dobbantó programban a tanuló a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíjra jogosult.

Műhelyiskola (HÍD program helyett)

Műhelyiskola

A műhelyiskola olyan felzárkóztató program, amelynek keretében azok, a klasszikus iskolai környezetben nehezen oktatható, fejleszthető fiatalok tudnak részszakmát szerezni, akik lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből.

Jellemzői a következők:

 • Tanulói jogviszonyban és felnőttképzési jogviszonyban is megszervezhető,
 • a műhelyiskolába korábban lemorzsolódott, szakmával nem rendelkező fiatalok is bekapcsolódhatnak,
 • egy mester és egy pedagógiai mentor mellett addig marad a tanuló a képzésben, míg részszakmát nem szerez, de maximum 24 hónapig,
 • a szakma tanulása a gyakorlati képzés helyszínén történik,
 • nincsenek közismereti tantárgyak, a szakmai elméletet a gyakorlatba integrálva sajátítja el a tanuló/ képzésben részt vevő személy,
 • a dobbantó programból a műhelyiskolába tovább lépő tanuló/ képzésben részt vevő személy a részszakmával együtt alapfokú végzettséget szerez,
 • nem tanévhez kötött, legalább 6, legfeljebb 24 hónap, ezen belül egyéni fejlesztési terv alapján folyik az oktatás.

A műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíjra jogosult.

Orientációs évfolyam

Orientációs évfolyam

Az Orientációs évfolyam célcsoportja pályaválasztásában bizonytalan és /vagy kompetenciahiányokkal küzdő, általános iskolát végzett fiatalok.

Jellemzői a következők:

 • Előkészítő évfolyam, a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése céljából (Szkt. 19. § (4)),
 • képzés időtartama a tanév rendjéhez igazodik (de a tanév első felében még csatlakozhatnak pl. 9. évfolyamon gyengén teljesítő diákok),
 • javasolt csoportlétszám: 6-12 fő,
 • az orientációs évfolyam szakmai programját a szakképzésért felelős miniszter hagyja jóvá.

Az orientációs év célja:

 • Jövőkép és életpálya kialakítása,
 • az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése,
 • személyes kompetenciák fejlesztése (problémamegoldás, kreativitás),
 • társas kompetenciák fejlesztése műhelygyakorlaton (kommunikáció, konfliktuskezelés),
 • alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, alapvető számolás, digitális kompetenciák),
 • szakmák, ágazatok megismerése gyakorlati körülmények között.

A szakképzés ingyenessége

Az állam a szakképzésben való részvétel keretében az első kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja.

Az intézmények által meghirdetett szakképesítések (korábbi ráépülések) az IKK honlapján - ikk.hu - elérhető programkövetelmények alapján indíthatók. (Nem tanévhez kötött a felnőttképzés.) Felnőttképzési jogviszonyban ingyenesen megszerezhető egy szakképesítés.

Ösztöndíjak

Kialakításra és bevezetésre kerül az ösztöndíj és a tanulói munkaszerződésből származó jövedelem egymásra épülő rendszere.

2020 szeptemberétől vezették be a szakképzési ösztöndíjat, melyet minden, szakképzésben tanulói jogviszonyban tanuló diák megkap. Szakképző intézményben folyó ágazati alapoktatásban 2023-ban – (a szakirányú oktatásra a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egyhavi összegének 16%-a), azaz 16.000 Ft, míg technikumban folyó ágazati alapoktatásban 2023-ban – (a szakirányú oktatásra a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egyhavi összegének 8%-a), azaz 8.000 Ft lesz az ösztöndíj mértéke. Minden tanuló számára biztosított a támogatás, ugyanakkor a tanulói juttatások eredményfüggők is, ezáltal is sarkallva a tanulót a szakképzésben való komoly, hatékony és eredményes részvételre.

Juttatások 2023-ban a szakképzésben tanulóknak

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS
  ÖSZTÖNDÍJ
(havonta, nem duális képzés esetén)
PÁLYAKEZDÉSI JUTTATÁS
(egyszeri, első szakma megszerzése után)
Tanulmányi átlag alap %-a összege 2023-ban alap %-a összege 2023-ban
2,00-2,99 8% 8000 Ft 133% 133000 Ft
3,00-3,99 25% 25000 Ft 184% 184000 Ft
4,00-4,49 42% 42000 Ft 243% 243000 Ft
4,49< 59% 59000 Ft 302% 302000 Ft

 

RÁSZORULTSÁGI TÁMOGATÁS
  HAVONTA
Tanulmányi átlag alap %-a összege 2023-ban
3,50-3,99 16% 16000 Ft
4,00-4,49 25% 25000 Ft
4,49< 34% 34000 Ft

APÁCZAI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

 • A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9., 10. és 11. évfolyamának tanulói jogosultak.
 • A havonta nyújtható tanulói támogatás összege a tanulmányi eredménnyel arányosan meghatározott. Az anyagi ösztönzés mellett - mentorok bevonásával - tehetséggondozó támogatást is biztosít a projekt a támogatási időszak teljes időtartamában.
 • A pályázati lehetőséget az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című, GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt projekt biztosítja.

A duális képzésben a szakirányú oktatásban az ösztöndíjat felváltja a szakképzési munkaszerződés. Ez alapján a tanuló a végzett munkáért munkabérre jogosult, mely eredményeként akár a minimálbér összegét, de legalább a minimálbér 60%-át is megkaphatja.

A kifizetés a KRÉTA rendszeren keresztül történik a tanulók számára. Miután a tanulmányi rendszerben rögzített a tanulók tanulmányi eredménye mellett a hiányzása is, így az ösztöndíj kifizetésekor a rendszer automatikusan figyelembe veszi a törvényi előírásoknak megfelelően.

A középfokú beiskolázással kapcsolatos tudnivalók

A középfokú beiskolázással kapcsolatos időpontokat a 30/2023. (VIII.22.) számú, a 2023/2024. tanév rendjéről szóló BM rendelet szabályozza.

A felvételi kérelmet a jelentkezési lap és a tanulói adatlap felhasználásával kell benyújtani, amelyet az általános iskola a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR) állít elő.

A kollégiumi felvétel iránt külön kérelmet kell benyújtani. A jelentkezés módjáról az intézmények honlapjáról lehet részletesen tájékozódni. Kollégiumi férőhelyet az iskolák tudnak biztosítani.

Bármilyen, a továbbtanulással kapcsolatos kérdés felmerülése esetén bátran forduljanak az adott iskola pályaválasztási felelőséhez a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A felvételi eljárás rendje: felvételi vizsga nincs. A felvételt meghatározó elbírálás szempontja a tanulmányi eredmény, valamint az egészségügyi alkalmasság. A tanulók jellemzően az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyi osztályzataiból képzett pontszámuk alapján kerülnek rangsorolásra. Az iskolatípus és a választott szakma alapján az intézmény más tantárgyak pontszámait (pl. fizika, földrajz stb.) is figyelembe veheti a rangsor kialakításakor. A jelentkezési laphoz a sajátos nevelési igényű tanulók esetében az érvényes szakértői véleményt csatolni kell. A tanulmányok során az SNI-s tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk.

A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Felvételt csak az alkalmassági vizsgálaton megfeleltek nyerhetnek.

Digitális közösségi alkotóműhely

A GINOP 6.2.3-17-2017-00009 azonosító számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Pápai Szakképzési Centrum tagintézményeiben” projekt keretein belül intézményünk vállalta a Digitális Közösségi Alkotótér helyszíni megvalósítását.

A Digitális Közösségi Alkotótér az oktatáshoz szükséges legújabb technikákkal van felszerelve. Ezek a technikák nemcsak az informatika ágazatban hasznosíthatók, hanem valamennyi műszaki területen. Az eszközök segítségével a programozás különböző megoldásaival találkozhatnak az érdeklődők. Látványos, és az eredményt azonnal mutatja, ha a LEGO robot mozgásait, feladatait határozzuk meg. Ugyanúgy van azonnali visszajelzés a Raspberry Pi használata során. Kreativitást, tervezést, innovatív elgondolást valósíthatunk meg a lézervágó tervező programjával, s azt követően a munkadarab elkészítésével. Hasonlóan jó ötletek kézzelfoghatóvá tehetőek a 3D nyomtatóval, valamint a tervező programjával. A villamos területen jól alkalmazható problémamegoldásra, áramkörök, logikák bemutatására az Arduino platform. A fejlesztőkörnyezetben a tanulók programozással szabályozhatják az eszköz működését, vizsgálatokat, érzékeléseket, pl. hőmérséklet végezhetnek. Természetesen egyéb olyan eszközök is vannak, amellyel az előbb felsorolt eszközök keretrendszerét elkészíthetjük, mint pl. egy elképzelt terep. A digitális varrógéppel a hímzés, varrás tehető látványossá, széppé, kreatívvá.

Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola

Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola
Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola

Az intézmény OM azonosítója és neve: 203047
Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola

Feladatellátási hely kódja: 002

Intézmény vezetője: Matting Mónika

Intézmény pályaválasztási felelőse: Somogyi Tivadar

Az intézmény címe és telefonszáma:
8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
+36-89-313-813

Az intézmény honlapja és e-mail címe:
www.acsady-papa.hu
acsady@acsady-papa.edu.hu

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai

Technikum

Képzés belső kódja Évfolyamok száma Ágazati besorolás Választható idegen nyelv Szakképzettség kimenete (megnevezés, szakmajegyzék száma)
2001 5 Specializált gép- és járműgyártás angol / német Gépjárműmechatronikai technikus
5 0716 19 04
2002 5 Turizmus-vendéglátás angol / német Vendégtéri szaktechnikus
5 1013 23 02
2002 5 Turizmus-vendéglátás angol / német Szakács szaktechnikus
5 1013 23 06
2003 5 Fa- és bútoripar angol / német Sportedző-sportszervező
5 1014 20 02
2004 5 Szociális angol / német Kisgyermekgondozó, -nevelő
5 0922 22 02

 

Szakképző iskola

Képzés belső kódja Évfolyamok száma Ágazati besorolás Választható idegen nyelv Szakképzettség kimenete (megnevezés, szakmajegyzék száma)
2101 3 Turizmus-vendéglátás angol/német Pincér-vendégtéri szakember
4 1013 23 04
2101 3 Turizmus-vendéglátás angol/német Szakács
4 1013 23 05
2102 3 Specializált gép- és járműgyártás angol/német Mechatronikus-karbantartó
4 0714 19 13
2103 3 Gépészet angol/német Hegesztő
4 0715 10 08
2104 3 Elektronika és elektrotechnika angol/német Villanyszerelő
4 0713 04 07
2105 3 Fa- és bútoripar angol/német Asztalos
4 0722 08 01
2106 3 Kereskedelem angol/német Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 02
2107 3 Építőipar angol/német Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 05

 

Szakképzést előkészítő évfolyam

Dobbantó program és műhelyiskola

 

Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephely

Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephely
Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephely

Az intézmény OM azonosítója és neve: 203047
Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephely

Feladatellátási hely kódja: 012

Intézmény vezetője: Matting Mónika

Intézmény pályaválasztási felelőse: Balogh Ferencné

Az intézmény címe és telefonszáma:
8330 Sümeg, Kossuth Lajos utca 2.
+36-87-770-006

Az intézmény honlapja és e-mail címe:
www.acsady-sumeg.hu
sumeg_titkarsag@papaiszc.hu

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai

Szakképző iskola

Képzés belső kódja Évfolyamok száma Ágazati besorolás Választható idegen nyelv Szakképzettség kimenete (megnevezés, szakmajegyzék száma)
1201 3 Fa- és Bútoripar angol/német Asztalos
4 0722 08 01
1202 3 Kereskedelem angol/német Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 0
1203 3 Rendészet és közszolgálat ágazat angol/német Rendészeti őr
4 1032 18 02

 

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Az intézmény OM azonosítója és neve: 203047
Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Feladatellátási hely kódja: 008

Intézmény vezetője: Hajdu István

Intézmény pályaválasztási felelőse: Arany Gabriella

Az intézmény címe és telefonszáma:
8100 Várpalota, Szent István út 1.
 +36-88-582-520

Az intézmény honlapja és e-mail címe:
www.falleriskola.hu
info@falleriskola.hu

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai

Technikum

Képzés belső kódja Évfolyamok száma Ágazati besorolás Választható idegen nyelv Szakképzettség kimenete (megnevezés, szakmajegyzék száma)
8001 5 Elektronika-Elektrotechnika angol / német Elektronikai technikus
5 0714 0403
8002 5 Honvédelem

angol

Honvéd kadét
5 1031 11 05
Választható szakmairány:
Logisztikai technikus;
Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus
8003 5 Informatika és távközlés angol Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
5 0612 12 02
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
5 0613 12 03
8004 5 Sport angol / német Fitness-wellness instruktor
5 1014 20 01
Sportedző-sportszervező
5 1014 20 02
8005 5 Kereskedelem angol / német Kereskedő és webáruházi technikus
5 0416 13 03
8006 5 Közlekedés és szállítmányozás angol / német Logisztikai technikus
5 1041 15 06
8007 5 Rendészet és közszolgálat angol / német Közszolgálati technikus
5 0413 18 01
Választható szakmairány: Rendészeti technikus
8008 5 Turizmus, vendéglátás angol / német Vendégtéri technikus
5 1013 23 08

 

Szakképző iskola

Képzés belső kódja Évfolyamok száma Ágazati besorolás Választható idegen nyelv Szakképzettség kimenete (megnevezés, szakmajegyzék száma)
8101 3 Elektronika-Elektrotechnika angol/német Villanyszerelő
4 0713 04 07
8102 3 Építőipar angol/német Burkoló
4 0732 06 03
Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 05
Kőműves
4 0732 06 08
8103 3 Épületgépészet angol/német Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
4 0732 07 03
8104 3 Gépészet angol/német Hegesztő
4 0715 10 08
Ipari gépész
4 0715 10 09
8105 3 Kereskedelem angol/német Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 02
8106 3 Szociális angol/német Gyermek- és ifjúsági felügyelő
4 0922 22 01
Szociális ápoló és gondozó
4 0923 22 03
8107 3 Turizmus-vendéglátás angol/német Cukrász
4 1013 23 01
Pincér-vendégtéri szakember
4 1013 23 04
Szakács
4 1013 23 05

 

Szakképzést előkészítő évfolyam

Dobbantó program és műhelyiskola, Orientációs osztály

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium
Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium

Az intézmény OM azonosítója és neve: 203047
Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium

Feladatellátási hely kódja: 003

Intézmény vezetője: Kádi Attiláné Patus Viktória

Intézmény pályaválasztási felelőse: Scheller György

Az intézmény címe és telefonszáma:
8500 Pápa, Veszprémi út 45.
+36-89-324-900

Az intézmény honlapja és e-mail címe:
www.papaiszakkepzo.hu
info@papaiszakkepzo.hu

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai

Technikum

Képzés belső kódja Évfolyamok száma Ágazati besorolás Választható idegen nyelv Szakképzettség kimenete (megnevezés, szakmajegyzék száma)
3001 5 Gazdálkodás és menedzsment angol / német Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5 0411 09 01
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
5 0411 09 02
3002 5 Kereskedelem angol / német Kereskedő és webáruházi technikus
5 0416 13 03
3003 5 Közlekedés és szállítmányozás angol / német Logisztikai technikus
5 1041 15 06
3004 5 Oktatás angol / német Oktatási szakasszisztens
5 0188 25 01
 
Honvéd kadét program

Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium

Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium

Az intézmény OM azonosítója és neve: 203047
Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium

Feladatellátási hely kódja: 004

Intézmény vezetője: Horváth Attila

Intézmény pályaválasztási felelőse: Bognár Barnabás

Az intézmény címe és telefonszáma:
8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
+36-88-595-010

Az intézmény honlapja és e-mail címe:
www.reguly-zirc.edu.hu
iskola@rszi-zirc.hu

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai

Technikum

Képzés belső kódja Évfolyamok száma Ágazati besorolás Választható idegen nyelv Szakképzettség kimenete (megnevezés, szakmajegyzék száma)
4001 5 Közlekedés és szállítmányozás angol / német Logisztikai technikus
5 1041 15 06
4002 5 Szociális angol / német Kisgyermekgondozó, -nevelő
5 0922 22 02

 

Szakképző iskola

Képzés belső kódja Évfolyamok száma Ágazati besorolás Választható idegen nyelv Szakképzettség kimenete (megnevezés, szakmajegyzék száma)
4101 3 Gépészet angol/német Gépi és CNC forgácsoló
4 0715 10 07
Hegesztő
4 0715 10 08
Ipari gépész
4 0715 10 09
4102 3 Építőipar angol/német Burkoló
4 0732 06 03
Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 05
4103 3 Turizmus-vendéglátás angol/német Szakács
4 1013 23 05
Pincér-vendégtéri szakember
4 1013 23 04
4104 3 Kereskedelem angol/német Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 02

 

Szakképzést előkészítő évfolyam

Dobbantó program és műhelyiskola, Orientációs osztály